અમે સમજી. તમે એકલા નથી. તમે પસંદગીઓ હોય.

એમ-ACT ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ હસ્તક્ષેપ સેવાઓ
એમ મહિલા એઇડ દ્વારા સંચાલિત

આપણા માટે સંપર્ક:
ગુપ્ત સલાહ
આધાર અને માહિતી
કટોકટી આવાસ ઍક્સેસ

હેલ્પલાઇન: 0344 375 4307 કચેરી - સમય
અમને પર ઇમેઇલ: info@MK-ACT.org

આપણા માટે સંપર્ક:
ફંડ એકઠું કરવા માટેના પૂછપરછો કે તમે અમને ટેકો રસ ધરાવતા હોય તો

અમને પર ઇમેઇલ: Lolly@MK-ACT.org

MK-Act Domestic Abuse Intervention Services is committed to operating in a way that complies with the Data Protection Act 1998. We will therefore follow procedures which aim to ensure that all employees, contractors, consultants, partners or other services or agents who have access to any personal data held by or on behalf of the us are fully aware of and abide by their duties under the Data Protection Act 1998. Our Data Protection Officer is Susan Burke CEO Friday 9am-5pm