hands on faceTôi đang bị lạm dụng – Tôi sẽ làm gì?

Nếu bạn đang bị lạm dụng, nó có thể giúp để ghi nhớ:

  • Bạn không đơn độc. Một người phụ nữ trong bốn bị lạm dụng trong suốt cuộc đời của mình.
  • Bạn không phải để đối phó với điều này một mình.
  • Sự lạm dụng này không phải là lỗi của bạn.
  • Bạn không thể thay đổi đối tác của bạn.
  • Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

Để được hỗ trợ hoặc để thảo luận về các tùy chọn của bạn gọi miễn phí và tự tin:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5pm Thứ Hai đến Thứ Sáu)
  • 0808 2000247 Bạo hành Gia đình Quốc gia Đường Dây Trợ Giúp (24 giờ)

Nếu bạn cảm thấy có nguy cơ đừng ngại gọi cho cảnh sát: 999