hands on faceKuv tabtom raug ua phem rau – Kuv yuav ua li cas?

Yog hais tias koj puas tau ua phem, Nws kuj yuav pab kom koj nco ntsoov qhov no:

  • Koj nyob nraum tsis ib leeg. Ib tug poj niam nyob rau hauv plaub yog ua phem rau thaum lub caij nws lub neej.
  • Koj tsis muaj hais txog qhov nov rau koj tus kheej.
  • Kev tsim txom tus no tsis yog koj ua txhaum.
  • Tej zaum koj yuav tsis pauv koj tus khub.
  • Txom yog txhaum txoj cai.

Rau kev them nyiaj yug los yog tham txog kev hu dawb thiab qoob loo:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5PM Monday-Friday)
  • 0808 2000247 Lub teb chaws txom Helpline (24 teev)

Yog koj xav tias qhov teeb meem kev tsis txhob ntshai mus hu rau tub ceev xwm: 999