hands on faceאני עובר התעללות – מה עליי לעשות?

אם אתה מתעלל, זה עשוי לעזור לזוכר את זה:

  • אתה לא לבד. אישה אחת בארבעה מצבים של ההתעללות במהלך החייה.
  • אתה לא צריך להתמודד עם זה בעצמך.
  • ההתעללות היא לא אשמתך.
  • אתה לא יכול לשנות את בן זוגך.
  • אלימות במשפחה היא בניגוד לחוק.

לקבלת תמיכה או כדי לדון באפשרויות שלך להתקשר חינם ובביטחון:

  • 0344 375 4307 הח"כ ACT(9-5בערב יום שני יום שישי)
  • 0808 2000247 קו סיוע אלימות במשפחה לאומי (24 שעות)

אם אתה מרגיש בסכנה, אל תפחדו להתקשר למשטרה: 999