hands on faceمن که مورد آزار قرار گرفته – چه کار باید بکنم?

اگر شما هستند که مورد آزار قرار گرفته, ممکن است برای کمک به یاد داشته باشید این:

  • تو تنها نیستی. یکی از خانم ها در چهار در طول عمر خود مورد آزار قرار گرفته است.
  • شما لازم نیست که با این معامله در را آن گونه که مایلید تغییر دهید.
  • سوء استفاده تقصیر شما نیست..
  • شما می توانید شریک زندگی تان را تغییر دهید.
  • خشونت خانگی در برابر قانون.

برای پشتیبانی و یا به بحث در مورد گزینه های خود را به آزاد و در اعتماد به نفس:

  • 0344 375 4307 MK ACT(9-5دوشنبه تا جمعه)
  • 0808 2000247 خط تلفن ملی خشونت خانگی (24 ساعت)

اگر شما را در معرض خطر احساس ترس نمی شود با پلیس تماس بگیرید: 999