Yon plan sekirite pèsonèl se yon fason pou ede w pwoteje tèt ou ak pitit ou yo. Li ede ou fè plan davans pou posibilite pou vyolans nan lavni ak abi.

Li te tou ede w panse osijè de kòman ou ka ogmante sekirite ou swa nan relasyon ki genyen, oswa si ou deside kite.

Fè yon plan sekirite

Yon plan sekirite pèsonèl se yon fason pou ede w pwoteje tèt ou ak pitit ou yo. Li ede ou fè plan davans pou posibilite pou vyolans nan lavni ak abi. Li te tou ede w panse osijè de kòman ou ka ogmante sekirite ou swa nan relasyon ki genyen, oswa si ou deside kite.

Ou pa kapab sispann vyolans patnè ou a ak abi – sèlman li ka fè sa. Men, gen bagay ou ka fè ogmante pwòp ou a ak sekirite pitit ou yo:

Di yon moun ki

Si ou gen abi li enpòtan di yon moun anvan li vin pi mal. Si sa w ap fè eksperyans se patikilyèman grav ale nan estasyon lapolis lokal ou pou èd, oswa si oumenm oswa fanmi ou yo nan danje imedyat pa bezwen pè yo rele lapolis la sou 999.

Si ou santi ou pa kapab ale nan polis la li se toujou enpòtan nan di yon moun sa k ap pase ou. Sa a te kapab yon zanmi ou fè konfyans oswa kolèg oswa ou ka pale ak lokal ACT MK konsèy sèvis pou sipò.

Pandan yon ensidan abi oswa vyolans eseye jwenn konnen si ou kapab. Si li se san danje pou ou pou w fè sa, rele 999 pou lapolis la. Si ou pa kapab jwenn soti, rete lwen kwizin nan, twalèt, garaj oswa lòt chanm ki kapab yon danje. Rele pou ede-w si ou kapab, vwazen ou yo ka tande ou epi rele 999 pou ou.

Depi ou konnen aksyon moun ki fè vyolans ou a ak konpòtman, ou ka sèvi ak konesans sa a ak bati yon plan sekirite. Plan ou yo ka gen ladan kèk nan bagay sa yo:

 • Pratike fason ou pral kite kay ou san danje nan yon ijans
 • Elabore yon mo siyal oswa kòd ki pèmèt fanmi oswa zanmi konnen yo rele lapolis
 • Aprann pitit ou kijan yo rele 999
 • Di ou fè konfyans fanmi oswa zanmi ki sa ki pwal sou
 • Pran timoun ou yo avèk ou oswa fè aranjman yo kite yo avèk yon lòt moun.
 • Fè aranjman pou gen yon kote ki an sekirite pou yo ale nan
 • Kenbe yon ti kantite lajan sou ou tout tan – ki gen ladan chanjman pou telefòn la ak pou pri bis
 • Konnen ki kote telefòn nan pi pre a se, epi si w gen yon telefòn mobil, eseye kenbe avèk li sou ou
 • Prepare yon sak rad ki te sou, medikaman ak esansyèl lòt pou tèt ou ak pitit ou yo. Kache sak la kote ou ka jwenn nan li nan yon prese si ou gen yo kite byen vit
 • Fè plizyè kopi nan papye enpòtan ak kenbe yon seri ki nan sachè a (kopi lòt te ka ale nan fè konfyans zanmi oswa kite yon kote ki an sekirite nan travay). Ou pral bezwen bagay sa yo kòm prèv idantite, kondwi lisans, batistè, paspò, finansye / asirans enfòmasyon, benefis liv oswa lèt, lòd tribinal ets.
 • Kenbe liv adrès ou ak jounal pèsonèl avèk ou
 • Si ou gen yon machin, fè yon seri siplemantè nan kle ak kache bagay sa yo kote ou ka jwenn yo si ou bezwen.


Si w te deja kite relasyon an, epi yo toujou ap anbete:

 • Fè zanmi, fanmi, vwazen ak kòlèg li okouran de ki sa ki pwal sou. Di pwofesè yo nan lekòl pitit ou a, sa yo ke yo se pi bon kapab ede si ou bezwen yo
 • Eseye pa izole tèt ou. Travay soti wout yo pi bon pou ale ak pou soti nan kay, lekòl, travay, elatriye. epi itilize yo. Si ou pa kapab fè sa eseye vwayaje avèk yon lòt moun
 • Konsidere chanje kadna yo ak nimewo telefòn, epi ou te kapab ranfòse pòt ak fenèt yo.
 • Si w demenaje lakay ou oswa patnè ou te / ansyen patnè-kite kay ou poutèt ou gen yon lòd entèdiksyon, men ou yo kontinye ap anmède nan kay ou, asire w ke pòt ak fenèt yo-yo fèmen, rele lapolis ki nan, pran foto nan nenpòt domaj fè nan kay ou epi kenbe nenpòt lèt ki abizif yo montre nan polis la. Asire ou ke ou te pou detekte lafimen ekipe nan koulwa ou.


Rapòte yon Ensidan

Lè ou rapòte yon ensidan(s) nan vyolans domestik oubyen abi, li enpòtan bay kòm anpil nan detay sa yo ke posib:

 • Dat, tan & mete ensidan an te pase
 • Kisa ki te pase (sa ki te di oswa fè, menas te fè, elatriye)
 • Ki moun ki te viktim abi ou ak relasyon yo ba ou
 • Detay yo de nenpòt ki moun ki te temwen abi-a
 • Nenpòt prèv ki montre ensidan an (e.g. foto nan domaj pou ou oswa pou pwopriyete w la, Imèl, telefòn apèl, lèt, elatriye).