Tặng tiền

painted hands

  • £ 5 mua một người đang bị bạo lực gia đình một thẻ sim mới để họ có thể giữ cho bản thân họ an toàn và kêu gọi giúp đỡ. Một số những người chúng tôi làm việc với chưa bao giờ có quyền truy cập vào điện thoại của mình trước khi.
  • £ 10 trả tiền cho một gia đình chạy trốn khỏi nhà của họ, nơi họ đang trải qua bạo lực gia đình và đưa họ đến nơi trú ẩn.
  • £ 25 mua lương thực khẩn cấp cho một gia đình chạy trốn bạo lực gia đình.
  • £ 100,00 hỗ trợ phát triển cá nhân / giáo dục cơ hội.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

Click vào đây để Hiến tặng: www.localgiving.org.uk / mk-hành động