డబ్బు విరాళంగా

painted hands

  • £ 5 వారు సహాయం కోసం వాటిని మనమే సురక్షితంగా ఉంచడంలో మరియు కాల్ కాబట్టి గృహ హింస ఒక కొత్త సిమ్ కార్డ్ బాధపడుతున్నట్లు ఎవరైనా కొనుగోలు. మేము పని ప్రజలు కొన్ని ముందు వారి స్వంత ఫోన్ ప్రవేశం ఉంది ఎప్పుడూ.
  • £ 10 వారు గృహ హింస ఎదుర్కొనే వారి ఇంటికి పారిపోవడానికి ఒక కుటుంబం కోసం చెల్లిస్తుంది మరియు ఆశ్రయం వాటిని పడుతుంది.
  • £ 25 గృహహింస వలస ఒక కుటుంబం అత్యవసర ఆహార కొనుగోలు.
  • £ 100.00 వ్యక్తిగత అభివృద్ధి మద్దతు / విద్య అవకాశాలు.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

దానం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి: www.localgiving.org.uk / MK-చట్టం