Pub nyiaj

painted hands

  • £5 ib tug neeg tseem nyob txom ib sim card tshiab ces lawv yuav cia lawv ua selves zoo thiab hu kom pab buys. Ib co ntawm cov neeg uas peb yuav ua hauj lwm uas tsis tau mus saib tau lawv cov xov tooj ua ntej.
  • £10 yuav them rau tsev neeg yuav tau khiav mus rau lawv lub tsev uas lawv tseem muaj cov txom thiab yuav siv tau rau hauv qhov taub.
  • £25 buys ceev cov khoom noj khoom haus rau ib tsev neeg uas khiav ntawm kev raug tsim txom.
  • £100.00 txhawb tau koj tus kheej kev loj hlob / kev kawm txuj.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

Nyem qhov no mus Donate: www.localgiving.org.uk/ mk-act