નાણાં દાન

painted hands

  • £ 5 તેઓ મદદ માટે તેમને જાતને સુરક્ષિત રાખવા અને કૉલ કરી શકો છો જેથી ઘરેલું હિંસા નવી સિમ કાર્ડ પીડાઈ છે જે કોઈને ખરીદે. લોકો અમે સાથે કામ કેટલાક કરતા પોતાના ફોન ક્યારેય હતા.
  • £ 10 તેઓ ઘરેલુ હિંસા અનુભવી રહ્યા છે તેમના ઘરમાં ભાગી જાય એક પરિવાર માટે ચૂકવણી કરે છે અને આશ્રય તેમને લઈ જાય છે.
  • £ 25 સ્થાનિક દુરુપયોગ fleeing એક પરિવાર માટે કટોકટી ખોરાક ખરીદે.
  • £ 100.00 વ્યક્તિગત વિકાસ આધાર આપે છે / શિક્ષણ તકો.
  • £ 200.00 સ્થાનિક દુરુપયોગ દ્વારા અસરગ્રસ્ત બાળકો મદદ કરવા માટે પ્લે થેરાપી તરફ જાય છે.

માટે અહીં ક્લિક કરો દાન: / www.localgiving.org.uk MK-અધિનિયમ