اهدای پول

painted hands

  • £ 5 اقدام به خرید کسی است که از خشونت خانگی، یک کارت جدید سیم کارت تالیا رنج می برند به طوری که آنها می توانند خودشان امن نگه دارید برای کمک و تماس. برخی از افرادی که ما با آنها کار می کنیم در دسترسی به تلفن های خود را قبل از به حال هرگز.
  • 10 پوند برای یک خانواده برای فرار از خانه خود را در جایی که آنها در حال تجربه خشونت خانگی می پردازد و آنها را به پناه.
  • £ 25 اقدام به خرید مواد غذایی اضطراری برای یک خانواده در حال فرار از سوء استفاده های داخلی.
  • £ 100.00 پشتیبانی از توسعه شخصی / فرصت های آموزش و پرورش.
  • £200.00 goes towards Play Therapy to help children affected by domestic abuse.

اینجا را کلیک کنید برای اهدای: www.localgiving.org.uk / MK-ACT