ನಾವು ಅರ್ಥ. ನೀವು ನಾಟ್ ಅಲೋನ್. ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಎಂ.ಕೆ. ನಟಿಸು ದೇಶೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೇವೆಗಳು
ಎಂ.ಕೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಏಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಗೌಪ್ಯ ಸಲಹೆ
ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ತುರ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರವೇಶ

ಸಹಾಯವಾಣಿ: 0344 375 4307 ಕಚೇರಿ ವೇಳೆ
ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್: info@MK-ACT.org

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಬಂಡವಾಳ ತನಿಖೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಮಗೆ ಪೋಷಕ ಆಸಕ್ತಿತೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವೇಳೆ

ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್: Lolly@MK-ACT.org

MK-Act Domestic Abuse Intervention Services is committed to operating in a way that complies with the Data Protection Act 1998. We will therefore follow procedures which aim to ensure that all employees, contractors, consultants, partners or other services or agents who have access to any personal data held by or on behalf of the us are fully aware of and abide by their duties under the Data Protection Act 1998. Our Data Protection Officer is Susan Burke CEO sue.burke@mk-act.org