MK Luật

MK Đạo luật là một tổ chức từ thiện ở Milton Keynes làm việc với hơn 100 gia đình hằng ngày để giúp họ chuyển từ sợ hãi và lạm dụng. Chúng tôi đã được cung cấp chỗ ở khẩn cấp an toàn ở Milton Keynes cho phụ nữ và con cái của họ thoát khỏi bạo lực gia đình cho hơn 40 năm.

The Home Office defines domestic violence and abuse is any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are, or have been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. The abuse can encompass, but is not limited to:

  • Psychological
  • Physical
  • Sexual
  • Financial
  • Emotional

Controlling behaviour

Controlling behaviour is a range of acts designed to make a person subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape and regulating their everyday behaviour.

Coercive behaviour

Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault, threats, Useful Links, Cover your tracks online, Click here to emergency exit.

Xin vui lòng gọi lưu ý là chi phí thấp và sự tự tin. Để được hỗ trợ hoặc để thảo luận về lựa chọn của bạn gọi:

Đường Dây Trợ Giúp: 0344 375 4307
Thứ Hai – Select Language – 5Please note calls are low cost and in confidence

0808 2000247 Bạo hành Gia đình Quốc gia Đường Dây Trợ Giúp (24 giờ)

Nếu bạn cảm thấy có nguy cơ đừng ngại gọi cho cảnh sát: 999

gethelpnow howcanyouhelp

MK Luật cung cấp:

  • Nhà trọ và theo dõi Dịch vụ
  • Nơi trú ẩn khẩn cấp nơi ăn nghỉ cho 28 gia đình
  • Chuyên gia hỗ trợ cho trẻ em trong các dịch vụ lưu trú
  • Tình nguyện viên dịch vụ tư vấn trong nơi trú ẩn

Dịch vụ can thiệp khủng hoảng: một điểm duy nhất giới thiệu đảm bảo khách hàng kể câu chuyện của họ chỉ một lần.

Chuyên gia tư vấn cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ tinh thần. Truy cập đối với sức khỏe, nhà ở và tư vấn pháp lý và hỗ trợ hơn nữa từ các bộ phận khác của dịch vụ.

IDVA (Cố vấn Bạo lực trong nước độc lập) Dịch vụ cung cấp hỗ trợ tòa án chuyên.

Một tổ chức từ thiện địa phương cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chất lượng cho các gia đình trải qua bạo lực gia đình.

Đăng ký từ thiện Không có: 1011284

Không công ty nào: 2249151

Các nhà tài trợ