એમ ધારો

 

 

એમ ધારો મિલ્ટન કેઇન્સ એક ચૅરિટી કે જેના પર સાથે કામ કરે છે 100 પરિવારો રોજિંદા 'માટે જ તેમને મદદ ભય અને દુરુપયોગથી પર ખસેડો. અમે મિલ્ટન કેઇન્સ કરવામાં આવી છે મહિલાઓ અને તેમના બાળકો પર માટે ઘરેલું હિંસા નીકળતો માટે સુરક્ષિત કટોકટી વ્યવસ્થા પૂરી પાડવી 40 વર્ષ.

The Home Office defines  domestic violence and abuse is any incident or pattern of incidents of controlling, coercive, threatening behaviour, violence or abuse between those aged 16 or over who are, or have been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality. The abuse can encompass, but is not limited to:

  • Psychological
  • Physical
  • Sexual
  • Financial
  • Emotional

Controlling behaviour

Controlling behaviour is a range of acts designed to make a person subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance and escape and regulating their everyday behaviour.

Coercive behaviour

Coercive behaviour is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim.

Please note calls are low cost and in confidence. For support or to discuss your options call:

હેલ્પલાઇન: 0344 375 4307
સોમવાર – Friday 9am – 5pm

0808 2000247 રાષ્ટ્રીય ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ હેલ્પલાઇન (24 કલાક)

Please note that Mk-act is closing for Christmas on Friday 22nd December at 3pm. We are closed on Monday 25Cover your tracks online December (Christmas Day)and Tuesday 26Cover your tracks online December (Boxing Day).

We are open on Wednesday 27Cover your tracks online, ગુરુવાર 28Cover your tracks online and Friday 29Cover your tracks online December between 9am and 3pm.    

We are then closed on Monday 1Friday 9am-5pm January for New Year’s Day and open on Tuesday 2nd January 2018 at 9am.

જો તમે જોખમ લાગે માટે પોલીસ કૉલ ભયભીત ન હોઈ નથી: 999

gethelpnow howcanyouhelp

એમ ધારો તક આપે છે:

  • આવાસ અને અનુસરો અપ સેવાઓ
  • કટોકટી આશ્રય માટે આવાસ 28 પરિવારો
  • આ આવાસ સેવા બાળકો માટે નિષ્ણાંત આધાર
  • શરણ માં પરામર્શ સેવા સ્વયંસેવક

કટોકટી હસ્તક્ષેપ સેવા: રેફરલ એક બિંદુ જે ખાતરી ક્લાઈન્ટો તેમની વાર્તા માત્ર એક જ વાર કહો.

નિષ્ણાત સલાહકારો તેમજ ભાવનાત્મક ટેકો માહિતી પૂરી પાડે છે. આરોગ્ય ઍક્સેસ, રહેણાક અને કાનૂની સલાહ અને સેવાના અન્ય ભાગોમાંથી વધુ આધાર.

IDVA (સ્વતંત્ર ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ સલાહકાર) સેવા નિષ્ણાત કોર્ટ આધારની તક આપે છે.

એક સ્થાનિક ચેરિટી છે કે જે સ્થાનિક દુરુપયોગ અનુભવી પરિવારો માટે આધાર ગુણવત્તા સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

રજિસ્ટર્ડ મિશનરિઝ કોઈ: 1011284

કંપની નંબર: 2249151

પ્રાયોજકો